O Zavodu

Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH osnovan je 2019. godine od strane Skupštine Brčko distrikta BiH. Na osnovu Zakona o planiranju, projektovanju i razvoju Brčko distrikta BiH i Statuta Zavoda utvrđene su djelatnosti, zadaci i ovlaštenja, organi upravljanja i rukovođenja, prava i obaveze, nadzor nad radom Zavoda i druga pitanja značajna za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH.

Zavod je osnovan sa ciljem obezbjeđenja profesionalne funkcije integrisanog društveno-ekonomskog i prostornog planiranja Distrikta, kao i izrade projektne dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje javne infrastrukture i javnih objekata Distrikta.

Razvoj Brčko distrikta BiH zasnivaće se na Viziji razvoja, Strategiji razvoja, dugoročnim strateškim i razvojnim dokumentima prostornog planiranja, sprovedbenim dokumentima prostornog planiranja i zakonskim i podzakonskim propisima Distrikta koji su usklađeni sa poveljama Ujedinjenih nacija i poveljama i direktivama Evropske unije.

Planiranje i svu zakonodavnu aktivnost treba usaglasiti sa Lajpciškom poveljom EU i drugim EU direktivama iz ove oblasti, što će podrazumijevati potpuno nov pristup sa vizijom razvoja Distrikta za dvadeset i više godina. Na tim osnovama planiraće se pravedan grad koji pruža jednake šanse i mogućnosti, ekološku pravdu za sve, zeleni grad koji doprinosi borbi protiv globalnog zagrijavanja i razvoj visokokvalitetnog okruženja za sve.

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada Zavoda vrše se u okviru sljedećih osnovnih organizacionih jedinica, odnosno sektora:

 1. Sektor za prostorno planiranje;
 2. Sektora za izradu investiciono - tehničke dokumentacije nadzor i koordinaciju projekata;
 3. Sektora za planiranje društveno - ekonomskog razvoja i zajedničke poslove.

Zavod se sastoji od Upravnog odbora (predsjednik UO i četiri člana), direktora, dva zamjenika direktora i zaposlenih. Ukupan broj zaposlenih u Zavodu trenutno je dvadeset i četiri, od čega su tri imenovana i dvadeset i jedan stalno zaposleni. Zaposleni u Zavodu su različitih profila i struka sa visokom stručnom spremom i sa višegodišnjim iskustvom u struci i to: diplomiranih inženjera saobraćaja; diplomiranih inženjera arhitekture; diplomiranih inženjera mašinstva; diplomiranih inženjera građevine; diplomiranih inženjera elektrotehnike; bečelor – inženjer hemijske tehnologije; diplomiranih ekonomista; prvostupnik odnosa s javnošću – PR i diplomiranih pravnika. Pored stalno zaposlenih, menadžment Zavoda se vodi politikom konstantnog prijema i usavršavanja visokoobrazovanih lica – pripravnika, te se trenutno u Zavodu nalazi šest inženjera pripravnika raznih profila i struka.

Prostorije Zavoda trenutno se nalaze u iznajmljenom prostoru u okviru Luke Brčko na adresi Lučka bb.

Radno vrijeme Zavoda je svakim radnim danom od 7,30h do 15,30h. Od 10,00h do 10,30h je pauza za zaposlene u Zavodu.

Djelatnost Zavoda

Zavod obavlja djelatnosti u skladu sa odlukama osnivača Zavoda Brčko distrikta BiH, kao i politikom prostornog i društveno-ekonomskog razvoja, kako bi se obezbijedio ravnomjeran prostorni, infrastrukturni, privredni i svaki drugi vid razvoja na cjelokupnoj teritoriji Distrikta, uvažavajući sve njegove specifičnosti.

Djelatnosti Zavoda su:

 • izrada strategija i planova društveno-ekonomskog razvoja Distrikta
 • izrada dokumenata prostornog planiranja Distrikta (strategija prostornog razvoja Distrikta, prostorni plan Distrikta, urbanistički plan, sprovedbeni planovi: zoning plan, regulacioni plan, urbanistički projekat, plan parcelacije) u skladu sa zahtjevima i odlukama nadležnih organa
 • obavljanje poslova nosioca izrade planskih dokumenata; izrada planova i projektne dokumentacije za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju komunalne, putne infrastrukture i objekata koji se finansiraju iz budžeta distrikta i uređenja građevinskog zemljišta, stručno-tehnička priprema za izradu godišnjeg programa za donošenje prostorno-planske dokumentacije i planova društveno-ekonomskog razvoja
 • izrada tehničko-regulativnih planskih dokumenata i elaborata o urbanističko-tehničkim uslovima za izdavanje lokacijskih uslova i odobrenja za građenje kod nadležnih odjela i davanje urbanističko-tehničkih uslova, na zahtjev Odjela za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove, za prostorne cjeline u urbanim područjima za koje nisu doneseni regulacioni plan ili urbanistički projekti, a koji predstavljaju osnov za izdavanje lokacijskih uslova
 • izrada sektorskih studija, planova i elaborata
 • uređivanje i infrastrukturno opremanje poslovnih zona u koordinaciji s nadležnim organima javne uprave
 • učestvovanje u pripremi propisa iz oblasti prostornog uređenja i građenja (zakona i podzakonskih akata)
 • iniciranje rješavanja imovinskopravnih odnosa radi realizacije infrastrukturnih projekata predviđenih kapitalnim budžetima Distrikta, u saradnji s nadležnim odjelima
 • podrška nadležnim organima javne uprave na pripremi i predlaganju kapitalnog budžeta i drugih investicionih planova utvrđenih strateškim planovima Distrikta
 • podrška za pribavljanje svih potrebnih saglasnosti, dozvola i rješenja za građenje, u saradnji s nadležnim organom javne uprave
 • osigurava elaborate o geomehaničkom ispitivanju terena za gradnju samo za izradu prostorno-planske dokumentacije
 • vrši arhitektonsko i inženjersko savjetovanje
 • stručna podrška nadležnim organima javne uprave razvoju geografsko-informacionog sistema Distrikta u oblasti planiranja razvoja, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije javnih objekata i komunalne infrastrukture
 • upravljanje bazama podataka iz nadležnosti Zavoda
 • obezbjeđivanje neophodnih podataka o komunalnim uređajima i komunalnoj infrastrukturi potrebnih za izradu projekata i planova infrastrukture
 • izrada projektne dokumentacije i planova u postupku zaštite objekata kulturnog i istorijskog značaja i prirodnog naslijeđa s aspekta izdavanja lokacijskih uslova
 • obavljanje poslova izdavanja časopisa i periodičnih publikacija iz oblasti prostornog uređenja i urbanizma
 • obavljanje poslova projektantskog nadzora izgradnje infrastrukturnih i građevinskih objekata
 • pružanje konsultantskih usluga u oblasti planiranja, projektovanja i vođenja investicija
 • vršenje drugih stručnih poslova utvrđenih zakonom i drugim propisima koji se odnose na oblast planiranja, kao i poslova koje mu odredi osnivač.
Organizaciona struktura Zavoda